Luonto & Ympäristö – Vaalikysely 2011

Tämän sivun alalaidasta löydät Hämeen vaalipiirin ehdokkaiden vastaukset Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistyksen järjestämään vaalikyselyyn luonnon- ja ympäristönsuojelukysymyksistä. Ei pöllöjä eduskuntaan!Kysely on auki vaalien viimeiseen päivään asti!

Luonnonsuojeluyhdistyksen kysely heijastelee Suomen luonnonsuojeluliiton esittämiä vaaliteesejä ja on osa ”Ei pöllöjä eduskuntaan”-kampanjaa.

Ehdokkaille: vastaa vaalikyselyyn

Väri kuin väri – valitse luontoystävällinen ehdokas!
Jokaisen puolueen listoilta löytyy luonnon kannalta sekä hyviä että huonompia ehdokkaita. Jos haluat säilyttää Suomen luontomaana, valitse siis suosikkiehdokkaistasi se luontoystävällisempi!

Ehdokkaiden vastaukset

Väittämät:

2. Turpeen poltto pitää lopettaa vuoteen 2020 mennessä.
3. VAPOn omistamat luonnontilaiset suot pitää suojella lailla.
4. Maanomistajan pitää saada käsitellä metsiään haluamallaan tavalla.
5. Suomalainen metsätalous ja metsien hakkuu ovat keinoja torjua ilmastomuutosta.
6. Ympäristöhallintoa pitää vahvistaa.
7. Kansalaisten valitusoikeuksia pitää kaventaa ympäristöasioissa.
8. Ympäristönsuojelua pitää edistää ainoastaan vapaaehtoisin keinoin.
9. Teiden rakentaminen on rautateihin investoimista tärkeämpää.
10. Talouskasvu ratkaisee luonnon- ja ympäristönsuojelukysymykset.

VASTAUSVAIHTOEHDOT:
5 = täysin samaa mieltä
4 = osittain samaa mieltä
3 = ei samaa eikä eri mieltä
2 = osittain eri mieltä
1 = täysin eri mieltä

[table id=1 /]

Marko Romppu Romppanen

Puolue: – Vihreät
Ehdokasnumero: – 105
Paikkakunta: – Riihimäki

2. Turpeen poltto pitää lopettaa vuoteen 2020 mennessä. 5
3. VAPOn omistamat luonnontilaiset suot pitää suojella lailla. 4
4. Maanomistajan pitää saada käsitellä metsiään haluamallaan tavalla. 3
5. Suomalainen metsätalous ja metsien hakkuu ovat keinoja torjua ilmastomuutosta. 1
”Onko näin joku väittänyt?”
6. Ympäristöhallintoa pitää vahvistaa. 3
”Toimintaa tulisi tehostaa, ei nämä asiat byrokratiaa lisäämällä parane.”
7. Kansalaisten valitusoikeuksia pitää kaventaa ympäristöasioissa. 2
8. Ympäristönsuojelua pitää edistää ainoastaan vapaaehtoisin keinoin. 1
9. Teiden rakentaminen on rautateihin investoimista tärkeämpää. 2
10. Talouskavu ratkaisee luonnon- ja ympäristönsuojelukysymykset. 2

Timo Sinivuori

Puolue: – Kristillisdemokraatit
Ehdokasnumero: – 96
Paikkakunta: – Riihimäki

2. Turpeen poltto pitää lopettaa vuoteen 2020 mennessä. 4
3. VAPOn omistamat luonnontilaiset suot pitää suojella lailla. 4
4. Maanomistajan pitää saada käsitellä metsiään haluamallaan tavalla. 2
5. Suomalainen metsätalous ja metsien hakkuu ovat keinoja torjua ilmastomuutosta. 2
”Kantojen repiminen maasta on arvelluttavaa. Erityisesti vesistöjen läheisyydessä kantojen nostaminen muuttaa pintavesien virtauksia ja ekosysteemiä siten, että vesistöt näyttävät rehevöityvän.”
6. Ympäristöhallintoa pitää vahvistaa. 4
7. Kansalaisten valitusoikeuksia pitää kaventaa ympäristöasioissa. 1
8. Ympäristönsuojelua pitää edistää ainoastaan vapaaehtoisin keinoin. 1
”Pidän erityisen tärkeänä virtaavien vesien suojelun. Esimerkiksi Vantaanjoki. Joenvarsikunnat täytyy velvoittaa aktiiviseen vesistönsuojeluun mm. varmistamalla viemärivedenpuhdistusjärjestelmät sekä velvoittamalla osallistumaan joen tervehdyttämiseen. Tähän ei vapaaehtoiset keinot riitä.”
9. Teiden rakentaminen on rautateihin investoimista tärkeämpää. 2
10. Talouskavu ratkaisee luonnon- ja ympäristönsuojelukysymykset. 2
”Luonto- ja ihmisarvot ovat markkinavoimia tärkeämmät.”

Tarja Filatov

Puolue: – SDP
Ehdokasnumero: – 23
Paikkakunta: – Hämeenlinna

2. Turpeen poltto pitää lopettaa vuoteen 2020 mennessä. 5
”Turve ei ole käytännössä uusiutuva polttoaine ja turpeen kaivusta aiheutuu monenlaisia haittoja.”
3. VAPOn omistamat luonnontilaiset suot pitää suojella lailla. 4
”En tiedä missä kaikkialla niitä on, joten vaikea sanoa ehdotonta kantaa, mutta periaatteessa kannatettavaa.”
4. Maanomistajan pitää saada käsitellä metsiään haluamallaan tavalla. 1
”Metsä, maa, ilma ja vesi voivat olla jonkun omistuksessa, mutta niitä pitää kohdella arvokkaasti ja suojellen. Talouskäytön on oltava kestävää.”
5. Suomalainen metsätalous ja metsien hakkuu ovat keinoja torjua ilmastomuutosta. 1
”Päinvastoin. Metsät toimivat hiilinieluna ja ovat siksi arvokkaita.”
6. Ympäristöhallintoa pitää vahvistaa. 5
”Olisin valmis pilkkomaan maa-ja metsatalousministeriön ympäristöhallinnon sisälle. Siten että ympäristön suojelu ja kestävä kehitys vahvistuisivat. Osa voisi siirtyä työ- ja elinkeinoministeriöön.”
7. Kansalaisten valitusoikeuksia pitää kaventaa ympäristöasioissa. 1
”Päätöksistä pitää olla aina valitusoikeus, mutta valitusaikoja pitää nopeuttaa.”
8. Ympäristönsuojelua pitää edistää ainoastaan vapaaehtoisin keinoin. 1
”Tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä, lakeja, normeja ja julkisen vallan puuttumisoikeutta.”
9. Teiden rakentaminen on rautateihin investoimista tärkeämpää? 1
”Rautatiet ovat kestävämpi vaihtoehto. Lippujen hinnat alaspäin, niin suosio kasvaa.”
10. Talouskavu ratkaisee luonnon- ja ympäristönsuojelukysymykset. 1
”Ei nykyinen tavaraan- ja kerskakulutuskulttuuriin perustuva kasvu on turmiollista. Mutta en pidä kasvua sinänsä pahana. Se on vain suunnattava ekologisemmin.”

Jaana Paavilainen

Puolue: – Keskusta
Ehdokasnumero: – 43
Paikkakunta: – Hämeenlinna

2. Turpeen poltto pitää lopettaa vuoteen 2020 mennessä. 5
”Turve on hyvin hitaasti uusiutuva ja tästä syystä sitä tulisi välttää ja turpeen poltto lopettaa.”
3. VAPOn omistamat luonnontilaiset suot pitää suojella lailla. 5
”Tarvitsemme kaikkia suoalueita ja tukitoimet niiden säilymiseksi ovat ehdottaman tärkeitä.”
4. Maanomistajan pitää saada käsitellä metsiään haluamallaan tavalla. 4
”Jokaiselle kuuluu omistusoikeus omistamaansa omaisuuteen. Mikäli metsien rauhoittaminen tai suojeleminen on tarkoituksenmukaista ja aiheellista, on muun (esim. taloudellisesti kannattavamman) toiminnon rajoittaminen tietyissä tilanteissa tarpeen. Maanomistajan tulee kuitenkin saada tällöin kohtuullinen korvaus muusta käytöstä.”
5. Suomalainen metsätalous ja metsien hakkuu ovat keinoja torjua ilmastomuutosta. 2
6. Ympäristöhallintoa pitää vahvistaa. 4
”Tulevaisuudessa tulee kiinnittää entistä enemmän huomioita tuotteiden elinkaareen, ei pelkästään esim. valmistukseen. Tarvitaan uudenlaisia osaajia, uudenlaista yhteistyötä ja näkemyksellisyyttä. Tarvitaan kuitenkin ennen muuta tekijöitä ja uuden teknologian ideijia hallinnon sijaan. Mutta vahva hallinto voi tukea tätä kehitystä ja edesauttaa uudenlaisten innovaatioiden syntymisen.”
7. Kansalaisten valitusoikeuksia pitää kaventaa ympäristöasioissa. 3
”Päätökseteon lait tulee olla yhdenmukaisia ja järkeviä eikä valitusoikeudella tulisi jarruttaa esim. järkevää kehitystä. Mikäli kyseessä on valitus esim. alueen suojelemisesta sen takia, että elimistöä tai kasveja on esim. tällä alueella, ei tätä valitusoikeutta tulisi kaventaa. Järkevä ja tarkoituksenmukainen toiminta on tärkeää sekä laissa että valituksissa.”
8. Ympäristönsuojelua pitää edistää ainoastaan vapaaehtoisin keinoin. 2
”Vastakkainasettelu aika on ohi – meidän tulee ajatella asioita sekä-että. Ympäristösuojeluun tarvitaan sekä vapaaehtoistoimintaa että lainsäädännöllistä päätöksentekoa. Kuitenkin pienet teot kantavat yhdessä pitkälle ja siksi yksilön vastuullisuutta tulisi korostaa myös. Olemme jokainen vastuussa siitä, millainen on maailma, jonka jätämme tuleville sukupolville.”
9. Teiden rakentaminen on rautateihin investoimista tärkeämpää? 3
”Järkevä logistiikka on ratkaisu moneen toimintaan. On kuitenkin tarkisteltava koknaisvaltaisesti, mikä on kullakin alueella järkevintä ja tarkoituksenmukaisinta.”
10. Talouskavu ratkaisee luonnon- ja ympäristönsuojelukysymykset. 2
”Talouskasvu ei ratkaise yksinään näitä kysymyksiä. Talouskasvua voidana toteuttaa myös ympäristöä suojelevalla tavalla käyttämällä kierrätystuotteita, panostamalla paikalliseen tuottamiseen ja lähellä tuotettuun tuotteeseen. Myös laadun huomioiminen on erityisen tärkeää. Osa talouskasvusta voidana myös sijoittaa uudenlaisien teknologioiden kehittämiseen, joten tältä osin ja talouskasvun avulla voidaan myös ratkaista luonto- ja ympäristökysymyksiä.”

Auli Laine

Puolue: – Vihreät
Ehdokasnumero: – 100
Paikkakunta: – Hausjärvi

2. Turpeen poltto pitää lopettaa vuoteen 2020 mennessä. 5
3. VAPOn omistamat luonnontilaiset suot pitää suojella lailla. 5
4. Maanomistajan pitää saada käsitellä metsiään haluamallaan tavalla. 2
”Avohakkuu ei saa olla ainoa hakkuutapa.”
5. Suomalainen metsätalous ja metsien hakkuu ovat keinoja torjua ilmastomuutosta. 4
”Siis hallittu metsien hakkuu.”
6. Ympäristöhallintoa pitää vahvistaa. 4
7. Kansalaisten valitusoikeuksia pitää kaventaa ympäristöasioissa. 1
8. Ympäristönsuojelua pitää edistää ainoastaan vapaaehtoisin keinoin. 1
9. Teiden rakentaminen on rautateihin investoimista tärkeämpää. 1
10. Talouskavu ratkaisee luonnon- ja ympäristönsuojelukysymykset. 2

Heimo Peltola

Puolue: – Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: – 121
Paikkakunta: – Riihimäenseutu, Loppi

2. Turpeen poltto pitää lopettaa vuoteen 2020 mennessä. 5
”Poltto olisi lopetettava, mutta ehkä multateollisuuden tuotantoa voisi jatkaa, ottaen huomioon kuitenkin kestävä kehitys.”
3. VAPOn omistamat luonnontilaiset suot pitää suojella lailla. 5
”Olen suojelun kannalla.”
4. Maanomistajan pitää saada käsitellä metsiään haluamallaan tavalla. 4
”Yksityinen omistaminen pitää ottaa huomioon metsien käsittelyssä. Metsän hoito pitää perustua metsänhoidollisesti parhaaseen kehitykseen. Puu on voimavaramme tukevaisuudessakin.”
5. Suomalainen metsätalous ja metsien hakkuu ovat keinoja torjua ilmastomuutosta. 1
”Suomessa suositaan avohakkuita mielestäni sitä pitäisi rajoittaa ja myös kantojen poisto pitäisi lopettaa, sillä tuhotaan metsämaan pohja. Metsien hiilitalouden ennustetaan paranevan. Nopeammin kasvavat puut sitovat ilmasta enemmän hiilidioksidia, ja niiden hiilinielu voimistuu, ellei kaikkea lisäkasvua hakata. Myös maaperän hiilivarasto kasvaa ja sen hiilinielu voimistuu. Hiilivirta maaperään kasvaa, koska lisääntyneet puuvarat tuottavat enemmän kariketta.”
6. Ympäristöhallintoa pitää vahvistaa. 5
”Ympäristönsuojelussa painotetaan haittojen ennalta ehkäisyä. Keinoina ovat lainsäädäntö, taloudellinen ohjaus, erilaiset vapaaehtoiset ohjauskeinot sekä ympäristötietoisuuden lisääminen. Lain vahvistaminen toisi toisi voimaa ympäristön hoitoon.”
7. Kansalaisten valitusoikeuksia pitää kaventaa ympäristöasioissa. 1
”Nopea valitus oikeus kaikille, jotka havaitsevat luonnossa ympäristön epäkohtia.”
8. Ympäristönsuojelua pitää edistää ainoastaan vapaaehtoisin keinoin. 1
”Ympäristä kuuluu meille kaikille, mutta vapaaehtoisin keinoin sitä ei hoideta eikä myskään pysty valvomaan. Kunnille ja valtiolle kuuluu tämä tehtävä ja yhteistyö muiden maiden kanssa on tärkeä.”
9. Teiden rakentaminen on rautateihin investoimista tärkeämpää. 2
”Rautatieden rakentaminen olisi minusta tärkeää, rakentaa niitä sinne missä se olisi järkevää, mutta tieverkostokin vaatii huilehtimista. Kestävälle kehitykselle rautatie olisi ykkös vaihtoehto.”
10. Talouskavu ratkaisee luonnon- ja ympäristönsuojelukysymykset. 1
”Talouskasvun ajattelu tulee muuttua ekologiseen suuntaan, on myös mahdollisuus tehdä kasvua ekolookisuuden myötä. Maailma on mahdollisuuksia täynnä.”

Sari Rautio

Puolue: – Kokoomus
Ehdokasnumero: – 8
Paikkakunta: – Hämeenlinna

2. Turpeen poltto pitää lopettaa vuoteen 2020 mennessä. 5
”Turve ei ole uusiutuva luonnonvara.”
3. VAPOn omistamat luonnontilaiset suot pitää suojella lailla. 4
”En tiedä erikseen Vapon, mutta yleensä suot ovat osa monimuotoista luontoamme.”
4. Maanomistajan pitää saada käsitellä metsiään haluamallaan tavalla. 2
”Kyllä vähän tarvitsee ohjausta.”
5. Suomalainen metsätalous ja metsien hakkuu ovat keinoja torjua ilmastomuutosta. 3
6. Ympäristöhallintoa pitää vahvistaa. 4
”Mutta ei erillisenä vaan osana muuta hallintoa, matriisinomaisesti.”
7. Kansalaisten valitusoikeuksia pitää kaventaa ympäristöasioissa. 3
”On monta kohtaa jossa valitusoikeus ja yksilön vapaus menee yhteisön edun ohi.”
8. Ympäristönsuojelua pitää edistää ainoastaan vapaaehtoisin keinoin. 1
”Ehdottomasti tarvitsee myös pakkoa ja keppiä.”
9. Teiden rakentaminen on rautateihin investoimista tärkeämpää. 2
”Rautatiet on ykkönen, mutta niitä ei kannata rakentaa joka paikkaan. Joukkoliikenne tarvitsee joukkoja.”
10. Talouskavu ratkaisee luonnon- ja ympäristönsuojelukysymykset. 4
”Ei ratkaise mutta tarvitaan toimivaa taloutta jotta voidaan investoida ympäristön kannalta järkeviin ratkaisuihin. Suomesta pitää tehdä ensimmäinen hiilineutraali maa ja se vaatii uusia tapoja toimia.”

Lulu Riikonen

Puolue: – Kokoomus
Ehdokasnumero: – 9
Paikkakunta: – Hämeenlinna

2. Turpeen poltto pitää lopettaa vuoteen 2020 mennessä. 4
”Turvetuotannon alasajo nopealla aikataululla ei ole realistista. Olen kuitenkin sitä mieltä, ettei turve uusiutumattomana energiana voi pitkällä tähtäimellä olla osa energiatuotantoamme.”
3. VAPOn omistamat luonnontilaiset suot pitää suojella lailla. 4
”Luonnontilaisten soiden suojeleminen on tärkeää, mutta suojelemisessa on ensisijaisesti edettävä yhteistyöllä ja neuvotellen.”
4. Maanomistajan pitää saada käsitellä metsiään haluamallaan tavalla. 3
”Metsänomistajien omaisuutta tulee kunnioittaa. Ympäristönsuojelun ja metsätalousyrittämisen yhteensovittamista on toteutettava kestävästi ja ympäristöä kunnioittaen. Neuvonta, ohjaus ja yhteistyö ovat tässä parhaita keinoja. Ympäristön ja yrittäjyyden kannalta kestävä metsätalous on kaikkien etu.”
5. Suomalainen metsätalous ja metsien hakkuu ovat keinoja torjua ilmastomuutosta. 5
”Kyllä, kun metsätalous ja metsäenergian hyödyntäminen toteutetaan kestävästi ja tasapainossa ympäristönsuojelun kanssa.”
6. Ympäristöhallintoa pitää vahvistaa. 5
”Ympäristöhallinnon alasajo on ollut mittava virhe.”
7. Kansalaisten valitusoikeuksia pitää kaventaa ympäristöasioissa. 2
8. Ympäristönsuojelua pitää edistää ainoastaan vapaaehtoisin keinoin. 1
9. Teiden rakentaminen on rautateihin investoimista tärkeämpää. 2
”Mikäli teiden rakentaminen on ympäristön kannalta perusteltua (esim Lahden ohikulkutie) voivat tiehankkeet mennä ratainvestointien edelle. Ratahankkeet ovat kuitenkin ympäristön ja tulevaisuuden kannalta pääsääntöisesti tiehankkeita tärkeämpiä.”
10. Talouskavu ratkaisee luonnon- ja ympäristönsuojelukysymykset. 4
”Kun talous on tasapainossa eikä akuuttia talouskriisiä ole, voidaan luonnon- ja ympäristönsuojeluun satsata yleensä vaikuttavammin ja enemmän. Vihreää verouudistusta tulee jatkaa ja kuluttajia tulee ohjata ympäristömyönteisempään kuluttamiseen, energiansäätöön ja -tehokkuuteen.”

Johannes Koskinen

Puolue: – SDP
Ehdokasnumero: – 22
Paikkakunta: – Hämeenlinna

2. Turpeen poltto pitää lopettaa vuoteen 2020 mennessä. 2
3. VAPOn omistamat luonnontilaiset suot pitää suojella lailla. 4
”Luontoarvoiltaan merkittävät alueet, ei kaikkia Vapon soita.”
4. Maanomistajan pitää saada käsitellä metsiään haluamallaan tavalla. 1
”Kestävään metsätalouteen ja ympäristön varjelemiseen liittyvää sääntelyä tarvitaan.”
5. Suomalainen metsätalous ja metsien hakkuu ovat keinoja torjua ilmastomuutosta. 2
”Hiilinieluna esimerkiksi rakentamiseen käytettynä kyllä.”
6. Ympäristöhallintoa pitää vahvistaa. 5
”Tämä hallitus on heikentänyt ja sekoittanut ympäristöhallintoa.”
7. Kansalaisten valitusoikeuksia pitää kaventaa ympäristöasioissa. 1
8. Ympäristönsuojelua pitää edistää ainoastaan vapaaehtoisin keinoin. 1
9. Teiden rakentaminen on rautateihin investoimista tärkeämpää. 1
”Isot rataverkon kohentamistoimet nyt tärkeimpiä investointikohteita, etenkin pääradan välityskyky Hki-Riihimäki.”
10. Talouskavu ratkaisee luonnon- ja ympäristönsuojelukysymykset. 2
”Joidenkin ympäristöongelmien ratkaisua talouskasvu voi rahoittaa.”

Sami Varsell

Puolue: – Vasemmistoliitto
Ehdokasnumero: – 78
Paikkakunta: – Hattula

2. Turpeen poltto pitää lopettaa vuoteen 2020 mennessä. 4
”Turve on kotimainen energiaraaka-aine, jonka käytöllä on myös alueellisesti merkittävä työllistämisvaikutus. Toisaalta turpeennosto tuhoaa tärkeitä luontoarvoja ja pilaa vesistöjä. Turpeen energiakäytöstä on jossain aikataulussa syytä luopua, mutta ei välttämättä vuoteen 2020 mennessä.”
3. VAPOn omistamat luonnontilaiset suot pitää suojella lailla. 4
”Siinä vaiheessa, kun turpeen energiakäytöstä luovutaan.”
4. Maanomistajan pitää saada käsitellä metsiään haluamallaan tavalla. 1
”Harsintahakkuut ovat jo nyt kiellettyjä, mutta jotkut maanomistajat tekevät niitä silti. Metsien käytön tulee olla sosiaalisesti, ekologisesti ja ekonomisesti kestävää.”
5. Suomalainen metsätalous ja metsien hakkuu ovat keinoja torjua ilmastomuutosta. 5
”Paljon riippuu siitä mihin puuta käytetään. Puurakentaminen sitoo hiiltä.”
6. Ympäristöhallintoa pitää vahvistaa. 5
Ympäristöministeriötä ei saa lakkautaa. Luontoarvot eivät tulisi riittävän voimakkaasti esille luonnonvaraministeriössä. Aluehallintouudistuksen seurauksia ympäristöasioiden huomioon ottoon tulee seurata tarkalla silmällä.”
7. Kansalaisten valitusoikeuksia pitää kaventaa ympäristöasioissa. 2
”Jonkinlainen tasapaino on syytä olla, ettei valittamista voida käyttää tarpeettomaan kiusantekoon puolin ja toisin. Ennalta kuulemiseen ja osallistuttamiseen täytyy panostaa.”
8. Ympäristönsuojelua pitää edistää ainoastaan vapaaehtoisin keinoin. 1
Ympäristö on yhteistä omaisuuttamme.Yleinen etu menee yksityisen maanomistusoikeuden edelle.”
9. Teiden rakentaminen on rautateihin investoimista tärkeämpää. 3
”Hyväkuntoiset tiet toimiva tieverkosto vähentävät autoilun päästöjä. Toisaalta yhtä tärkeää on kehittää rataverkostoa. Liikenneinfraan investoiminen maksaa itsensä takaisin.”
10. Talouskavu ratkaisee luonnon- ja ympäristönsuojelukysymykset. 3
”Luonnon- ja ympäristönsuojelukysymyksistä voi löytyä ratkaisu talouskasvuun. Talouskasvu voi olla myös vihreää.”

Oinonen Ritva

Puolue: – Vasemmistoliitto
Ehdokasnumero: – 73
Paikkakunta: – Hämeenlinna

2. Turpeen poltto pitää lopettaa vuoteen 2020 mennessä. 5
3. VAPOn omistamat luonnontilaiset suot pitää suojella lailla. 5
4. Maanomistajan pitää saada käsitellä metsiään haluamallaan tavalla. 2
5. Suomalainen metsätalous ja metsien hakkuu ovat keinoja torjua ilmastomuutosta. 2
6. Ympäristöhallintoa pitää vahvistaa. 5
7. Kansalaisten valitusoikeuksia pitää kaventaa ympäristöasioissa. 1
”kansalaisilla tulee olla oikeus valittaa ympäristöasioistakin”
8. Ympäristönsuojelua pitää edistää ainoastaan vapaaehtoisin keinoin. 1
9. Teiden rakentaminen on rautateihin investoimista tärkeämpää. 2
”Teitä tarvitaan, mutta raideliikenne on vastaus ympäristön kuormituksen vähentämiseen.”
10. Talouskavu ratkaisee luonnon- ja ympäristönsuojelukysymykset. 1
”Talouskasvu, joka perustuu luonnon varojen suunnittelemattomaan käyttöön riistää luontoa, mutta ei ratkaise sen ongelmia.”

Irma Taavela

Puolue: – Vasemmistoliitto
Ehdokasnumero: – 76
Paikkakunta: – Hämeenlinna

2. Turpeen poltto pitää lopettaa vuoteen 2020 mennessä. 4
3. VAPOn omistamat luonnontilaiset suot pitää suojella lailla. 4
4. Maanomistajan pitää saada käsitellä metsiään haluamallaan tavalla. 2
5. Suomalainen metsätalous ja metsien hakkuu ovat keinoja torjua ilmastomuutosta. 2
6. Ympäristöhallintoa pitää vahvistaa. 5
7. Kansalaisten valitusoikeuksia pitää kaventaa ympäristöasioissa. 3
8. Ympäristönsuojelua pitää edistää ainoastaan vapaaehtoisin keinoin. 1
9. Teiden rakentaminen on rautateihin investoimista tärkeämpää. 1
10. Talouskavu ratkaisee luonnon- ja ympäristönsuojelukysymykset. 1

Hannu Kaskela

Puolue: – Piraattipuolue
Ehdokasnumero: – 53
Paikkakunta: – Hattula

2. Turpeen poltto pitää lopettaa vuoteen 2020 mennessä. 5
3. VAPOn omistamat luonnontilaiset suot pitää suojella lailla. 5
4. Maanomistajan pitää saada käsitellä metsiään haluamallaan tavalla. 4
5. Suomalainen metsätalous ja metsien hakkuu ovat keinoja torjua ilmastomuutosta. 4
6. Ympäristöhallintoa pitää vahvistaa. 5
7. Kansalaisten valitusoikeuksia pitää kaventaa ympäristöasioissa. 1
8. Ympäristönsuojelua pitää edistää ainoastaan vapaaehtoisin keinoin. 4
9. Teiden rakentaminen on rautateihin investoimista tärkeämpää. 4
10. Talouskavu ratkaisee luonnon- ja ympäristönsuojelukysymykset. 1

Päivi Sieppi

Puolue: – Vihreät
Ehdokasnumero: – 106
Paikkakunta: – Hämeenlinna

2. Turpeen poltto pitää lopettaa vuoteen 2020 mennessä. 5
”Luonnonsuojeluliitolla taitaa olla tämä tavoite vuoteen 2025.”
3. VAPOn omistamat luonnontilaiset suot pitää suojella lailla. 5
4. Maanomistajan pitää saada käsitellä metsiään haluamallaan tavalla. 4
”Lainsäädännön rajoissa. Maanomistajaa ei saa esim. pakottaa käsittelemään (hakkaamaan) metsiään.”
5. Suomalainen metsätalous ja metsien hakkuu ovat keinoja torjua ilmastomuutosta. 2
”Metsät ovat tärkeä hiilivarasto, mutta metsien hakkuu ei ole keino torjua ilmastonmuutosta.”
6. Ympäristöhallintoa pitää vahvistaa. 5
”Aivan ehdottomasti. Valtion tuottavuusohjelma on iskenyt rajusti myös ympäristöhallintoon, jota vasta alettiin rakentaa edellisen laman alla. Kuntien tai valtion ympäristöhallinto ei ole koskaan pystynyt hoitamaan kunnolla niitä tehtäviä, joita sen pitäisi lainsäädännön mukaan hoitaa.”
7. Kansalaisten valitusoikeuksia pitää kaventaa ympäristöasioissa. 1
8. Ympäristönsuojelua pitää edistää ainoastaan vapaaehtoisin keinoin. 1
”Olen itse informaatio-ohjauksen puolestapuhuja ja tekijä, koska vain asennemuutoksella voidaan mielestäni vaikuttaa ympäristöasioihin pitkällä aikavälillä. Silti tarvitaan lainsäädäntöä ja pakkokeinoja.”
9. Teiden rakentaminen on rautateihin investoimista tärkeämpää? 1
10. Talouskavu ratkaisee luonnon- ja ympäristönsuojelukysymykset. 2

Eero Yrjö-Koskinen

Puolue: – Vihreät
Ehdokasnumero: – 110
Paikkakunta: – Riihimäki

2. Turpeen poltto pitää lopettaa vuoteen 2020 mennessä. 5
3. VAPOn omistamat luonnontilaiset suot pitää suojella lailla. 5
4. Maanomistajan pitää saada käsitellä metsiään haluamallaan tavalla. 5
5. Suomalainen metsätalous ja metsien hakkuu ovat keinoja torjua ilmastomuutosta. 5
6. Ympäristöhallintoa pitää vahvistaa. 5
7. Kansalaisten valitusoikeuksia pitää kaventaa ympäristöasioissa. 1
8. Ympäristönsuojelua pitää edistää ainoastaan vapaaehtoisin keinoin. 1
9. Teiden rakentaminen on rautateihin investoimista tärkeämpää? 1
10. Talouskavu ratkaisee luonnon- ja ympäristönsuojelukysymykset. 1

Aino-Kaisa Pekonen

Puolue: – Vasemmistoliitto
Ehdokasnumero: – 74
Paikkakunta: – Riihimäki

2. Turpeen poltto pitää lopettaa vuoteen 2020 mennessä. 5
”Turve ei ole uusiutuva luonnonvara.”
3. VAPOn omistamat luonnontilaiset suot pitää suojella lailla. 5
4. Maanomistajan pitää saada käsitellä metsiään haluamallaan tavalla. 2
”Ohjausta ja neuvontaa tarvitaan.”
5. Suomalainen metsätalous ja metsien hakkuu ovat keinoja torjua ilmastomuutosta. 3
”Kannatan hallittua metsienhakkuuta.”
6. Ympäristöhallintoa pitää vahvistaa. 4
7. Kansalaisten valitusoikeuksia pitää kaventaa ympäristöasioissa. 1
”Ei tietenkään. Ympäristöasiat ovat kansalaisille tärkeitä ja vaikutuksia seurataan entistä tiiviimmin.”
8. Ympäristönsuojelua pitää edistää ainoastaan vapaaehtoisin keinoin. 1
”Pelkkä porkkana ei riitä. Tiukkaa ympäristönsuojelua tarvitaan ja valvontaa myös!”
9. Teiden rakentaminen on rautateihin investoimista tärkeämpää. 1
”Ympäristön kannalta raideverkoston kunnossapito ja kehittäminen on tärkeää. Kuljetusten on siirryttävä entistä enemmän raiteille.”
10. Talouskavu ratkaisee luonnon- ja ympäristönsuojelukysymykset. 1
”Talouskasvu voi olla myös ekologista. Emme voi kuitenkaan jättää ympäristöä ja luonnonsuojelua vain talouskasvun varaan.”

Kirsi Ojansuu

Puolue: – Vihreät
Ehdokasnumero: – 103
Paikkakunta: – Hämeenlinna
2. Turpeen poltto pitää lopettaa vuoteen 2020 mennessä. 5
3. VAPOn omistamat luonnontilaiset suot pitää suojella lailla. 5
4. Maanomistajan pitää saada käsitellä metsiään haluamallaan tavalla. 2
5. Suomalainen metsätalous ja metsien hakkuu ovat keinoja torjua ilmastomuutosta. 2
6. Ympäristöhallintoa pitää vahvistaa. 5
7. Kansalaisten valitusoikeuksia pitää kaventaa ympäristöasioissa. 1
8. Ympäristönsuojelua pitää edistää ainoastaan vapaaehtoisin keinoin. 2
9. Teiden rakentaminen on rautateihin investoimista tärkeämpää? 1
10. Talouskavu ratkaisee luonnon- ja ympäristönsuojelukysymykset. 1

Vaalikaudella 2007–2011 tehtiin niin pöllöjä kuin vähemmän pöllöjä päätöksiä. Katso tästä miten Hämeen vaalipiirin kansanedustajat (14) äänestivät kuluvalla vaalikaudella!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan piiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. >>Jäsenkirjeet >>Toimintasuunnitelma 2016 >>Säännöt

Arkisto