Muistutus Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Muistutus Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys 18.2.2015

Luonnonsuojeluyhdistys toivoo maakuntakaavan ehdotukseen tarkistuksia, sillä ehdotuksen valmistuessa ei ole ollut käytettävissä Riihimäen viheralueohjelman työpajojen ja nettikyselyn aineistoa eikä valmistunutta Riihimäen linnustoselvitystä (KHLY 2014).

Kartta on hyvin vaikeaselkoinen, koska siinä painottuvat asutukseen liittyvät merkinnät. Esimerkiksi Vantaanjoki ja muut vesistökohteet peittyvät muiden merkintöjen alle. Yhdistys toivoo, että seuraavassa luonnoksessa merkittävät vesistökohteet kuten Vantaanjoki näkyvät kartalla paremmin.

Vaihekaavan tarkastelussa nousi esiin myös seuraavia näkökohtia: valtakunnallisen tavoitteen mukaan ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä tarpeen mukaan niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä edistetään. Tältä osin mm. Kalmun alueen ekologista käytävää tulisi laajentaa ja suojelualuemerkintä Epranojan luonnonsuojelualueelle lisätä. Riuttan harjualue on myös epäselvästi merkitty, täyttäisi myös virkistyskohde-kolmio-merkinnän, samainen kolmio puuttuu muistakin kohteista kuten Paalijärven uimarannalta. Ilmeisesti Ilvesreitin varrelle merkitty soranottoalueet EOK 174 ja 173 tulisi poistaa, sillä se heikentää Riihimäeltä Lopelle kulkevaa virkistysreittiä, ja avaisi liikennettä metsämantereelle. Vahteriston alueelle tulisi lisätä SL-merkintä, sillä suuri osa metsäalueesta on suojeltu v. 2008 päätöksellä.

Korttionmäessä on suojeltu metsälehmusalue, metsikön ympäristö voisi olla vihreämmällä. Aluetta esitetään monimuotoisuuskohteeksi Riihimäen linnustoselvityksessä, samoin Silmäkenevan varsi on linnustollisesti arvokasta, ja toimiva viheryhteys eli ekologinen käytävä. Paalijoen kanjoni olisi hyvä merkitä tummemmalla vihreällä, mahdollisena uutena suojelukohteena (Riihimäen linnustoselvitys).

Hiljaisten alueiden merkinnät puuttuvat Riihimäen ja Hausjärven osalta kokonaan, vaikka ne olisi maakuntakaavaan mahdollista lisätä. Riihimäellä luonnonhiljaisia paikkoja löytyy mm. Riutan suppa-alueilta, Paalijoen kanjonista, Suolijärven maisemista. Hatlamminsuo on myös säilynyt hiljaisena paikkana 54-tien jäädessä puustoisen harjanteen taakse.

Moottoritien ja kolmostien väliin jäävä ns. Käpälämäen alue on luonnon monimuotoisuuskohde ja kouluille tärkeä viheralue.

Sammalistonsuo on jätetty kartassa valkoiseksi alueeksi. Maakuntakaavassa on kiinnitetty muiden soiden osalta huomiota soiden tuotanto- ja suojelutarpeisiin. Sammalistonsuolle tulisi merkitä viheraluevaraus, sillä suon reunaan on jo suunniteltu lintukosteikkoa ja lintutornia, ja suo on paikallisesti ja maakunnallisesti arvokkaimpia lintukohteita, ja poistumassa turvetuotantokäytöstä.

Tievaraus moottoritieltä ja radanvarsitieltä radan ali 54-tielle on tarpeeton, ja heikentäisi arvokkainta luonnonsuojelualuetta Hatlamminsuota pirstoen metsäaluetta. Samoin on tarpeeton kehitettävät liikenneväylät -merkintä moottoritien varresta Usmista Lopelle kt 54:lle. Nykyiset yhteydet riittänevät jo hyvin sekä Herajoen että Kalmun kasvaviin tarpeisiin.

Tarja Heikkonen
puheenjohtaja
Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys

Subscribe / Share

Article by Luonnonsuojeluyhdistys

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys

Comments are closed

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan piiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. >>Jäsenkirjeet >>Toimintasuunnitelma 2016 >>Säännöt

Arkisto