Tarja Heikkonen: Punainen kirja: joka kymmenes laji uhanalainen

Viime vuonna ilmestyi Suomen ympäristökeskuksen julkaisema ns. Punainen kirja lajien uhanalaisuudesta. Suomen ympäristökeskuksen vanhempi tutkija Ilpo Mannerkoski esitteli kirjaa luonnonsuojeluyhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä helmikuussa.

Suomalaisella luonnolla ei mene hyvin; joka kymmenes laji on uhanalainen. Lähes joka neljäs laji on punaisella listalla eli vaarassa hävitä luonnostamme. Yli puolet uhanalaisista lajeista on hyönteisiä.

Valkoselkätikka. Kuva: Juha Mälkönen

Valkoselkätikka. Kuva: Juha Mälkönen

Uhanalaisuuden syinä ja uhkatekijöinä ovat useimmin metsäelinympäristöjen muutokset ja avoimien alueiden sulkeutuminen. Metsissä ja perinneympäristöissä on eniten uhanalaisia lajeja.

Metsissä katoa aiheuttavat lahopuun väheneminen, nykyiset metsien uudistamis- ja hoitotoimet, puulajisuhteiden muutokset, vanhojen metsien ja kookkaiden puiden väheneminen, kuloalueiden väheneminen ja avoimien alueiden sulkeutuminen.

Hiirihaukka. Kuva: Juha Mälkönen

Hiirihaukka. Kuva: Juha Mälkönen

Myös vesien ja soiden lajeilla menee huonosti, suoluonnolla erityisen huonosti. Ensisijaisesti soilla elävien lajien muutoksista löytyi vain neljän lajin kohdalta myönteinen muutos ja 30 lajin kohdalta heikennystä. Ojitus- ja turvetuotantovimma näkyy!

Punainen kirja sisältää myös toimenpide-ehdotuksia. Eliölajien vaatimukset tulisi ottaa kattavasti huomioon esimerkiksi kaavoituksessa eli maankäytössä. Tunnetuimpia apukeinoja esimerkiksi metsien uhanalaislajien lisäämisessä on kulotus, lahopuiden ja säästöpuiden jättö, perinnemaisematalkoot ja suoluonnolle ojitettujen soiden ennallistaminen luonnontilaan.

Punainen kirja täyttää kansainväliset kriteerit ja on vertailukelpoinen muiden maiden vastaaviin.

Lajit jaotellaan äärimmäisen uhanalaisiin, erittäin uhanalaisiin, vaarantuneisiin, silmälläpidettäviin, puutteellisesti tunnettuihin ja elinvoimaisiin.

Uhanalaisuusarviointi lajeineen löytyy netistä osoitteesta: www.ymparisto.fi/punainenlista .

Punainen kirja on tärkeä työkalu. Se kertoo elinympäristömme muutoksista, ja pitäisi kuulua luonnonaloja opiskelevien, harrastajien ja ympäristöviranomaisten perusteoksiin.

Subscribe / Share

Article by Tarja

Authors bio is coming up shortly.
Tarja tagged this post with: , , , , , Read 8 articles by

Comments are closed

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan piiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. >>Jäsenkirjeet >>Toimintasuunnitelma 2016 >>Säännöt

Arkisto