Muistutus/mielipide Ympäristölupahakemuksesta, Hakija Ekokem Oy

Lataa pdf:nä: 2010-09-13 Muistutus,mielipide Ympäristölupahakemuksesta, Hakija Ekokem Oy

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto
PL 115
00231 Helsinki

Muistutus/mielipide Ympäristölupahakemuksesta, Hakija Ekokem Oy
Asia: Riihimäen jätteen ja ongelmajätteen käsittely- ja hyödyntämislaitoksen
ympäristöluvan viemäröitäviä jätevesiä koskevan lupamääräyksen muutohakemus

Dnro ESAVI/538/04.08/2010

Muistuttaja/mielipiteen antaja: Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys
/co. Petri Mäkelä, Tammistontie 4 B 10
11130 Riihimäki

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistyksen mielestä Ekokemin hakemukseen löyhentää alkalimetallien, syanaatin ja kloridin pitoisuuraja-arvoja noin puoleen nykyisestä ei ole perusteita.

Ekokem hakee lupaa muuttaa syanaatin pitoisuus- ja kuormitusraja-arvot nykyisestä 20mg/l ja 1100 g/d 40 mg/l:aan ja 2000 g/d:hen. Kloridin pitoisuutta haetaan muutettavaksi vastaavasti arvoista 6 000 mg/l ja 760 kg/d arvoihin 10 000 mg/l ja 1100 kg/d ja alkalimetallien pitoisuutta haetaan muutettavaksi arvoista 2000 mg/l ja 250 kg/d arvoihin 4 000 mg/l ja 350 kg/d.

Yhtiö ei ole esittänyt muita varteenotettavia perusteita raja-arvojen muuttamiseen kuin sen, että yhtiö ei ole pystynyt täyttämään kyseisiä raja-arvoja, ja on siksi joutunut Riihimäen veden ja Ekokemin välisen teollisuusjätevesisopimuksen mukaisesti maksamaan raportoiduista raja-arvojen ylityksistä sanktioita.

Vuonna 2009 esimerkiksi syanaatin kuormitusraja-arvo ylittyi 4 kertaa, alkalimietallien kuormitusraja-arvo 6 kertaa ja pitoisuusraja-arvo 4 kertaa sekä kloridin kuormitusraja-arvo kerran. Pöyryn laatimassa selvityksessä hakemuksen liitetiedoissa todetaan, että Ekokem ylitti sopimuksen sanktiokynnyksen vuonna 2009 19 kertaa. Esimerkiksi viikolla 17 syanidikuormitus ylitti raja-arvon sekä kerta- että viikkonäytteessä. Korotetun jätevesimaksun aiheuttavia nitraatin ja ammoniumtypen kuormitusylityksiä oli lisäksi viidellä viikolla.

Huolestuttavin aine, jonka raja-arvon nostamista esitetään, on syanaatti. Ennen kuin raja-arvojen muuttamista on syytä edes harkita, tulisi viranomaisten vaatia selvitystä, miten Riihimäen jätevedenpuhdistamo kykenee puhdistamaan syanaattia ja esitettyjä aineita normaalitilanteessa sekä poikkaustilanteessa. Riihimäen puhdistamon kapasiteetti ei riitä edes nykyisellään rankkasateiden aikaan, vaan puhdistamattomia jätevesiä, joiden joukossa ovat myös Ekokemin teollisuusjätevedet, kulkeutuu suoraan Vantaanjokeen.

Viranomaisten kannattaisi vaatia Ekokemiltä selvitys, kykeneekö yhtiö ottamaan talteen rankkasateiden ja poikkeustilanteiden aikana omat teollisuusjätevetensä. Myrkyllisten yhdisteiden pääsy muutenkin kuormitetulle jätevedenpuhdistamolle tulisi estää, ja aloittaa käsittely vasta sen jälkeen, kun puhdistamon toiminta on palautunut normaaliksi. Nykyisestä teollisuusjätevesisopimuksesta puuttuu selvitys varautumisesta poikkeustilanteisiin. Näin ollen jos esimerkiksi syanaatti aiheuttaisi Vantaanjoessa kalakuoleman jonkin poikkeustilanteen takia, olisi epäselvää, kumpi on vastuussa, Ekokem vai Riihimäen Vesi ja puhdistamo.

Pöyryn selvityksen mukaan jätevedenpuhdistamolle lähtevä syanaattikuormitus on ollut vuonna 2009 välillä 68-3 653 grammaa vuorokaudessa.

Syanaatin kuormitusraja-arvo 1100 grammaa vuorokaudessa on ylittynyt kaikkiaan 10 kertaa. Teollisuusjätevesisopimuksen mukaan vasta 10 % ylitys on sanktioitava, joten sanktioitavia ylityksiä on ollut neljä. Kun nykyinen raja-arvo on 20 mg/litrassa, syanaatin pitoisuudet ovat vaihdelleen Ekokemiltä tulevissa vesissä 1-34 mg/litrassa, eli ajoittain huomattavasti yli rajaarvon.

On positiivinen asia, jos Ekokem ilmoituksensa mukaan on kyennyt vähentämään esikäsiteltyjen jätevesiensä johtamista Riihimäen viemäriverkkoon. Ekokem on alkanut kierrättää alueeltaan kerättyjä sade- , suoto- ym. vesiä uudelleen käytettäväksi voimalaitosten höyrykattiloiden lisäveden valmistukseen. Tämä on vähentänyt jätevesimäärää. Toisaalta Ekokemin toinen samanaikainen ympäristöluvan muutoshakemus lauhdutusjärjestelmän muutoksesta aiheuttaa yhtiön arvion mukaan viemäröitävien jätevesien määrän kasvavan 35 000 kuutiometriä nykyisen 70 000 kuutiometrin lisäksi.

Yhdistys huomauttaa, että ympäristönsuojelulain 35§:n mukaan ”Jos samalla toiminta-alueella sijaitsevalla ympäristöluvanvaraiselle toiminnalla on sellainen tekninen tai toiminnallinen yhteys, että niiden ympäristövaikutuksia tai jätehuoltoa on tarpeen tarkastella yhdessä, toimintohin on haettava lupaa samanaikaisesti eri lupahakemuksella tai yhteisesti yhdellä lupahakemuksella. Lupaa voidaan hakea erikseen, jos hakemuksen johdosta ei ole tarpeen muuttaa toimintoja koskevaa voimassa olevaa lupaa”.

Nyt haetut erilliset ympäristöluvan muutokset (toinen jätevoimalan ja polttolinja 1:n toiminnan muuttamista koskeva. jolla on myös vaikutusta viemäröitäviin vesiin) ovat vastoin lakia erilliset eli lupahakemukset pitäisi yhdistää ja käsitellä yhdessä siten, että hakemuksessa näkyvät yhteiset vaikutukset.

Lisäksi tulee huomioida valtioneuvoston asetus (1022/2006) ympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista, jonka mukaan vesien tilaa ei saa heikentää. Laskelmissa ei ole vielä mukana Ekokemin 2-voimalahanke. Jos se aikanaan toteutuu, sekin tulee lisäämään tehdasalueen kuormitusta kaupungin viemäriverkkoon, samoin kuin Ekokem-Palvelun Kuulojen jätteidenkäsittelyalueen laajennushanke.

Ekokemin mukaan selvityksen alkuaineet ja yhdisteet ovat verraten haitattomia. Näin ei ole, sillä syanaatti voi muodostaa monenlaisia yhdisteitä.

Hakemuksessa on mainittu happamissa olosuhteissa syntyvän hiidioksidia ja ammoniakkia. pH:n ollessa korkeampi aine esiintyy syaanihappona tai isosyaanihappona. Ekokem toteaa, että syanaatin ei ole havaittu pelkistyvän syanidiksi jätevedenpudistamolla. Tästä ei ole kuitenkaan esitetty näytteenottotuloksia. Metallien kanssa reagoidessa syanaatti voi muodostaa metallisyanaattikomplekseja, joiden reaktiot ovat heikosti tunnettuja.

Syanaatti-ioni luokitellaan lievästi myrkylliseksi aineeksi. isosyanaatin yhdisteiden todetaan lisäksi olevan voimakkaasti reaktiivisia, ja suurina pitoisuuksina voivat aiheuttaa akuutteja ärsytysoireita kuten kutinaa, polttoa, pistelyä nielussa ja ärsytysyskää. Altistuminen pienillekin pitoisuuksille voi aiheuttaa herkistymistä. Yleisin isosyanaattien aiheuttama sairaus on astma. Syanaattia muodostuu Ekoemillä jatkuvasti, sillä sitä käytetään esimerkiksi urean, lääkeaineiden, torjunta-aineiden, desinfiointiaineiden ja huuhteluaineiden valmistuksessa. Isosyanaatteja käytetään puolestaan vaahtomuovien, maalien, lakkojen ja liimojen valmistuksessa.

Muita hakemuksen ainepitoisuuksia ei ole myöskään syytä muuttaa ympäristöluvassa. Riihimäen Veden jätevedenpuhdistamolle laaditaan parhaillaan saneeraussuunnitelmaa, jotta puhdistamo pystyisi täyttämään mahdollisesti vuonna 2011 tiukentuvat ympäristölupavaatimukset. Senkään takia Ekokemin ympäristöluvan muutoshakemuksen käsittely tulisi siirtää ja ratkaista vasta sitten, kun viranomaiset on määritellut puhdistamolle uuden ympäristöluvan 2011.

Samoin ympäristöluvissa valvonta on edelleen hyvin vaatimatonta: toiminnanharjoittaja (ei siis ulkopuolinen) ottaa kerran viikossa kokoomanäytteen, ulkopuolinen asiantuntija tutkii yhden Ekokemin ottaman kokoomanäytteen kerran kuukaudessa. Tarkkailu olisi luotettavampaa, jos näytteenoton tekisi kokonaan ulkopuolinen asiantuntija alusta loppuun, tai että tarkkailun lisäksi ulkopuolinen näytteenottaja voisi tehdä pistokokeita.

Riihimäellä 12.9.2010

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys

Petri Mäkelä, puheenjohtaja

Aino Hirvijoki, varapuheenjohtaja

Subscribe / Share

Article by Luonnonsuojeluyhdistys

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys
Luonnonsuojeluyhdistys tagged this post with: , , Read 169 articles by

Comments are closed

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan piiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. >>Jäsenkirjeet >>Toimintasuunnitelma 2016 >>Säännöt

Arkisto