Kannanotto koskien ELY-keskukselle tehtyjä luonnonsuojelualuehakemuksia Riihimäen Kalmun alueella

Lataa pdf:nä: 2010-08-20 ELY-keskukselle kannanotto

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys ry.

Hämeen ELY-keskukselle

Kannanotto koskien ELY-keskukselle tehtyjä luonnonsuojelualuehakemuksia Riihimäen Kalmun alueella

Riihimäen Kalmun alueella kaksi maanomistajaa, Anne Kajander ja Harry Mäkelä, ovat tehneet ELY-keskukselle suojelualuehakemuksen omistamiltaan metsäkohteilta. Alueella on tekeillä osayleiskaava, mutta prosessi on kesken, eikä siitä ole tehty hyväksymispäätöstä. Hakemusten osoittamien alueiden suojelulle löytyy hyvät perustelut ja ne täyttävät luonnonsuojelulain 10 §:ssä asetetut vaatimukset. Ilman suojelua osayleiskaava tulisi tuhoamaan ne osin suoraan ja osin välillisesti asuinalueiden vaikutusten vuoksi.

Kaupunginhallituksen lausunnossa väitetään, että kaavavalmistelussa on jo otettu huomioon luonnonsuojelulliset näkökohdat ja että arvokkaimmat alueet tulevat jäämään suunnittelualueen ulkopuolelle. Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys on lausunnoissaan osayleiskaavan eri vaiheissa todennut, että kaavassa on unohdettu täysin ekologiset yhteydet, järeää vanhaa metsää jää huomattava määrä asuinrakentamisen alle ja asuinalueet on tuotu aivan liian lähelle arvokkaimpia lahopuualueita (Taka-Tuomolan alue). Luonnonsuojelua ei ole tarkasteltu kokonaisvaltaisesti. Liito-oravien kulkuyhteydet katkeavat täysin. Korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännössä yhteyksien säilyttämistä on pidetty tärkeänä. Avointen asuinalueiden reunavaikutus, lisääntyvä virkistyskäyttö ja paine hoitotoimenpiteille tulee vaikuttamaan syvälle arvokkaisiin metsäkohteisiin.

Suojelupäätöksessä pitää huomioida myös alueellinen edustavuus. Alueen potentiaali kehittyä monimuotoisuuskeskukseksi on erittäin hyvä, mikäli alue suojellaan ja lahopuuston määrän annetaan rauhassa kasvaa. Esim. lahottajasienten kannalta vanhan metsän lajiston esiintyminen paikalla luo jo nyt hyvät edellytykset lajiston monipuolistumiselle jatkossa. Mm. lahopuuston suhteen vaatelias pohjantikka (EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji) pesi alueella ainakin vuonna 2007, mikä on tiettävästi ainoa Riihimäen pesintä vuosikausiin.

Lähellä ei ole merkittäviä vanhan metsän kohteita, joten lajiston leviäminen tapahtuisi tässä tapauksessa kauempaa ja siksi hitaasti. Tästä syystä myös alueen arvo tulee kasvamaan paikallisena monimuotoisuuskeskuksena, kuten Riihimäen Kalmun luontoselvityksissä (2008, 28) todetaan.

Suojeltavaksi haettujen alueiden eteläpuolelta kolmas maanomistaja on hakenut metsiään METSO-ohjelmalla suojeltavaksi. Lisäksi Kalmun alueella sijaitseva saranevaräme metsälakikohteena täydentää kokonaisuutta. Metsäkeskuksen kanssa yhteistyössä pitäisi pikaisesti selvittää mahdollisuutta laajemman yhtenäisen kokonaisuuden suojelemista.

Jos osayleiskaava tehtäisiin lausunnolla olleen ehdotuksen mukaisesti, johtaisi se osayleiskaavan sisältövaatimusten ja valtakunnallisten maankäytön tavoitteiden sekä yleis- ja seutukaavan kanssa ristiriitaan.

Alueidenkäytössä ei ole huomioitu ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittäviä yhtenäisiä luonnonalueita. Laajoja pelto- ja metsäalueita pirstotaan kaavalla, eikä tälle löydy erityisen hyviä perusteita, joita osayleiskaavan sisältövaatimukset edellyttävät. Luonnon monimuotoisuuden säilymistä ei turvata, eikä kaava osoita siksi myöskään aitoa ympäristövastuullisuutta. Yleiskaavan periaatteiden vastaisesti, kaupungin virkistyskäyttöön osoitettuja taajaman laitamilla olevia jäljelle jääneitä metsä- ja viheralueita tuhotaan rakentamalla niiden päälle.

Tässä päätöstilanteessa katsomme, että luonnonsuojelualueen perustamiselle ei ole estettä, mutta raskaalle kaavoittamiselle on.

Edellä mainituista syistä kannatamme suojelualueiden perustamista.

Riihimäellä 24.8.2010

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys ry.

Petri Mäkelä                                                                   Harri Heinonen

puheenjohtaja                                                                 taloudenhoitaja

puh.040-754 6966

email. petri.m.makela (at) uta.fi

Subscribe / Share

Article by Luonnonsuojeluyhdistys

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys
Luonnonsuojeluyhdistys tagged this post with: , , Read 168 articles by

Comments are closed

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan piiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. >>Jäsenkirjeet >>Toimintasuunnitelma 2016 >>Säännöt

Arkisto