Lausunto: Oitti, Puujoen puutarhakylän ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Lataa pdf:nä: 2010-05-07 Oitti_Golf

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys ry.
Hausjärven kunta
Kunnanhallitus
Keskustie 2-4
12100 OITTI

Lausunto: Oitti, Puujoen puutarhakylän ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Luontoselvitykset puuttuvat
Kaavaselostuksen kohdassa 2.3.15.11 luetellaan  laadittavat suunnitelmat ja selvitykset. Listassa mainittuja  luonto- ja maisemaselvityksiä ei ole asetettu nähtäviksi, mistä voi päätellä, että niitä ei ole tehty lainkaan tai niitä ei ole tehty riittävän perusteellisesti. Esimerkiksi nykyisen taimitarhan alueella on mäki, jossa on vanhaa järeää kuusimetsää, mutta sen luonnonarvoista ei mainita mitään kaavaselosteessa.

Kaavaselosteen kohdassa 4.2.13 mainittua MRL 39 §:n sisältövelvoitetta luonnonarvojen vaalimisesta ei voida toteuttaa, koska luontoselvitykset puuttuvat. Luonnoarvojen vaalimista ei voida arvioida ellei luonnonarvoja tiedetä. Tämän ranta-asemakaavan sisältövelvoitteet ovat samat kuin yleiskaavalla, joten tarvitaan myös samat selvitykset kuin yleiskaavassa.

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys vaatii, että kaavoitettavasta alueesta tehdään kunnolliset  linnusto-, kasvisto-, liito-orava- ja lepakkoselvitykset. Näiden selvitysten perusteella voidaan arvioida luontoon kohdistuvat vaikutukset ja ohjata alueen suunnittelua ja käyttöä sekä seurata luontoarvojen kehittymistä.

Golfkentän suunnittelussa tulee noudattaa Suomen Golfliiton määrittelemiä ympäristönäkökohtia sekä ympäristöpolitiikan päämääriä ja tavoitteita. Golfkentän Ympäristökäsikirjassa (2006, 25-26) sanotaan seuraavaa:

”Suomen Golfliitto ja sen jäsenseurat sitoutuvat noudattamaan toimintaansa liittyvää lainsäädäntöä ja määräyksiä. Ympäristöjärjestelmä on liittoa ja sen jäsenseuroja sitova.

Ympäristöpolitiikan perusteella Suomen Golfliitto määrittelee merkittävät ympäristönäkökohdat sekä asettaa niille päämäärät ja tavoitteet.”

Lisäksi Suomen Golfliitto edellyttää kaikilta uusilta golfkentiltä ympäristöohjelman noudattamista. Ympäristöohjelma on nykyisin käytännössä edellytys golfkentän rakentamiselle. Hausjärvelle tuskin halutaan golfkenttää, joka ei ole Suomen Golfliiton hyväksymä. Kaavaan on sisällytettävä vaatimus ks. ympäristöohjelman noudattamisesta sekä kentän suunnittelussa että sen ylläpidossa.

Pohjavesien suojelu

Hämeen ympäristökeskuksen julkaisussa ”Ehdotus Hämeen ympäristökeskuksen vesienhoidon toimenpideohjelmaksi vuoteen 2015” todetaan:

Uutta pohjaveden laadulle riskiä aiheuttavaa vapaa-ajantoimintaa, kuten golfkenttiä tai ampumaratoja ei sijoiteta pohjavesialueille. Pohjavesialueilla sijaitsevat olemassa olevat riskit poistetaan rakenteellisilla ja toiminnallisilla keinoilla.”

Suunnittelualue sijoittuu Oitin I-luokan pohjavesialueelle. Tällä perusteella golfkenttää ei tulisi alueelle rakentaa.

Kuivatusjärjestelmä

Kentän suunnittelussa ja muotoilussa tulee huomioida kaikkien pintavesien ohjautuminen suoraan tai kaivojen kautta puhdistaviin järjestelmiin ja takaisin kastelujärjestelmään. Selvitysten mukaan kentän ala on pääosin vettä läpäisemätöntä savea. Suunnittelussa on huomioitava, etteivät muunlaisia läpäiseviä maa-aineksia sisältävät alat sijoitu niihin kohtiin mihin valumavedet kulkeutuva. Myös Jussilanlähde on suojattava golf-kentän valumavesiltä.

Puujokeen ei tule johtaa puhdistamattomia valumavesiä. Veden laatua ja ravinnearvoja on seurattava säännöllisesti.  Vertailuarvoina käytetään ennen golfkentän rakentamista mitattuja arvoja.

Kastelujärjestelmä
 
Kaavaan on sisällytettävä suunnitelma, mistä kasteluvesi otetaan, jos suljetun kastelujärjestelmän vesi ei riitä. Vähäsateisina jaksoina kastelutarve lisääntyy, jolloin suljetun kastelujärjestelmän vesivarastot ehtyvät. Tarvittava vesimäärä on merkittävä ympäristön kannalta.  Suomen Golfliiton Golfkentän Ympäristökäsikirja 2006, s.71: ”Suomessa 18- reikäisellä golfkentällä käytetään sadetukseen n. 25 000 kuutiota kasteluvettä vuosittain. Määrä vaihtelee kentän rakenteista ja kasvukaudesta riippuen 8 000 m3 -35 000 m3 välillä.
Veden ottaminen Puujoesta voi aiheuttaa ongelmia luonnolle ja muille vedenkäyttäjille. On tehtävä selvitys vedenpinnan tason vaihtelun merkityksestä Puujoen luonnolle ja määriteltävä sallitut raja-arvot vaihtelulle selvityksen perusteella. Veden pinnan tason vaihtelua pitää seurata säännöllisesti  ja vedenottaminen ei saa aiheuttaa raja-arvojen ylittymistä.

Jussilanlähteen suojelu

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys esittää, että Jussilanlähde puustoineen säilytetään sellaisenaan luonnon ja maiseman monimuotoisuutta lisäävänä pienvesikohteena, vaikka lähde ei luonnontilainen olekaan. Kaavaselosteeseen pitää lisätä vaatimus Jussilanlähteen suojelusta.

Turvallisuuspuutteet

Puujoen suuntaisten väylien 15, 16 ja 17 osalta kaavassa ei ole otettu huomioon Suomen Golfliiton ohjeita turvaetäisyyksistä
(http://www.golf.fi/attachments/golfliitto/kentanhoito/turvaetaisyydet10.pdf).
Näiden ohjeiden mukaan pitää olla vähintään 75 metriä golfväylän keskiviivasta kulkuväylän reunaan.

Väyläsuunnitelmassa ei ole golfväylien ja Puujoen välillä riittäviä turvaetäisyyksiä, vaikka kaavaselosteen kohdassa 4.2.10 käsitellään asiaa seuraavasti: ”Golfkentän suunnittelussa huolehditaan ympäröivän asutuksen ja kulkuväylien turvallisuudesta lyöntisuuntien valinnalla ja jättämällä tarvittavat turvallisuusetäisyydet.”

Puujoki on kiistatta kulkuväylä. Se on esimerkiksi maakuntakaavassa merkitty melontareitiksi. Suomen Golfliitto on määritellyt tarvittavat turvaetäisyydet, joita on sovellettava myös Puujokeen.
Nykyisen suunnitelman toteutuessa ei olisi turvallista oleskella edes Puujoen vastarannalla, jossa on golf-kentän kohdalla jo nyt 10 kesämökkiä. Golfkenttä vaarantaa vakavasti vesilläliikkujien, kalastajien, uimareiden ja vastarannan mökkeilijöiden turvallisuuden. Ranta-asemakaavassa on määritelty joen rantaan täysin riittämätön 8 metrin luonnontilainen turva-alue, jolla sallitaan istutukset.  Istutuksilla ei kuitenkaan saada aikaan riittävää turvallisuutta. Voi mennä kymmeniä vuosia ennen kuin puustoa on tarpeeksi suojaamaan ihmisiä palloilta. Ja aina on vaarana, että myrsky kaataa puita.

On myös huolehdittava siitä, että kantatie 54:n varteen rakennettavaan kevyen liikenteenväylään on riittävät turvaetäisyydet. Golfkentän väylien 1, 6 ja 8 keskilinjat ovat liian lähellä alueen rajaa, ja samoin ovat myös osa par-3 väylistä. Suomen Golfliiton ohjeiden mukaan etäisyyden pitää olla vähintään 75 metriä siitäkin huolimatta, että naapuritontti olisi rakentamaton, esimerkiksi metsää  tai peltoa. Turvarajojen alitukset rajoittavat naapuritonttien käyttöä ja siellä liikkumista. Naapuritonteille todennäköisesti rakennetaan tulevaisuudessa, jolloin omistajat voivat tehdä muutos- tai korvausvaatimuksia liian lähellä olevan golfväylän aiheuttaman turvallisuusriskin takia. On todennäköistä, että Hausjärven kunta joutuu tällöin riidan osapuoleksi ja korvausvastuuseen,  koska se on kaavoituksella sallinut haitan tai vaaran aiheuttamisen naapurustolle. Suomen Golfliitto edellyttää kaikilta uusilta kentiltä liiton turvallisuusohjeiden noudattamista.  Ohjeiden noudattamatta jättäminen on vastuutonta toimintaa tai suorastaan laitonta. Kaavaan on sisällytettävä vaatimus Suomen Golfliiton turvallisuusohjeiden noudattamisesta kaikilta osin. Hausjärven kunnalle voi aiheutua vahingonkorvausvastuu siitä, että ranta-asemakaava ei täytä Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n määräyksiä  terveellisestä ja turvallisesta elinympäristöstä sekä haitan aiheuttamisesta.

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys vaatii, että vakavien turvallisuuspuutteiden korjaamiseksi väyläsuunnitelma muutetaan vastaamaan Suomen Golfliitto ry:n turvallisuusohjeita. Jollei näin tehdä, golfkenttähankkeesta on luovuttava kokonaan.

Riihimäellä 7.5.2010

Riihimäen Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry.

Petri Mäkelä                                                                        Aino Hirvijoki

Puheenjohtaja                                                                     Varapuheenjohtaja

Kyllikinpolku 2-4 A 1

11120 RIIHIMÄKI
puh. 040-7546966
email: petri.m.makela (at) uta.fi

Subscribe / Share

Article by Luonnonsuojeluyhdistys

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys
Luonnonsuojeluyhdistys tagged this post with: , Read 168 articles by

Comments are closed

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan piiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. >>Jäsenkirjeet >>Toimintasuunnitelma 2016 >>Säännöt

Arkisto