Valitus Länsitien puistoalueen asemakaavan muutosta koskevaa päätöstä koskien

Lataa dokumentti: 070812 – Lausunto Vuorisen asemakaavamuutoksesta

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle
Raatihuoneenkatu 1, PL 640
13101 Hämeenlinna

Valittaja: Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys

Prosessiosoite: Puheenjohtaja Tarja Heikkonen, Asepajankatu 4, 11100 Riihimäki
puhelin 019-734 550

Asia: Selitys Länsitien puistoalueen asemakaavan muutoksesta

Valitettava päätös

Kaupunginvaltuuston 15.1.2007 kokouksen tekemä päätös, joka koskee Länsitien puistoalueen asemakaavan muutosta, Vuorinen & Vuorinen Oy:ltä tulleen aloitteen pohjalta.

Asian kuvaus

Asemakaavamuutoksella osa puistoalueesta muuttuisi varastorakennus- ja parkkialueeksi.

Perustelut

1. Asemakaavan ja yleiskaavan vastaisuus

Suunniteltu muutos on ympäristöministeriön 3.12.1987 vahvistaman asemakaavan ja myös voimassa olevan yleiskaavan vastainen.

Vaikka kyseessä on oikeusvaikutukseton yleiskaava, sitä on pidettävä ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa. Nyt tämä yleiskaavan ohjausvaikutus ei ole toteutunut, kun virkistysalueesta ollaan tekemässä varastoaluetta.

2. Elinympäristön heikkeneminen ja kohtuuton haitta

Yleiskaavassa virkistysalueeksi ja asemakaavassa puistoksi osoitetun alueen ottaminen rakentamisen laajennusalueeksi, korkealla aidalla aidattuna, heikentäisi lähiluontokohteena ja viherkäytävänä käytettyä puistoaluetta. Varsinkin metsikkö pienenisi huomattavasti.

Tästä syystä katsomme, että yksityisten tarpeista lähtevä rakentamisen varastorakennuksen ja pysäköintialueen ohjaaminen yleiseksi tarkoitettuun puistoon aiheuttaa asemakaavan sisältövaatimuksissa kiellettyä elinympäristön laadun merkityksellistä heikkenemistä ja kohtuutonta haittaa (MRL 54 §).

3. Vihervyöhyke ja polku

Muutos katkaisisi yhtenäisen vihervyöhykkeen Vehmaspuisto – Kumelanpuisto – Latupuisto. Kyseiset alueet ovat keskellä asutusta ja suovat nykyisellään asukkaille ulkoilureitin aina Riuttaan ja Urheilupuistoon asti. Suunnitellun asemakaavamuutoksen kohdalla kulkee metsäpolku, joka on ulkoilijoiden suosima. Merkittävän viheryhteyden kaventamisen perusteeksi ei riitä alueen pieni koko.

4. Varasto- ja parkkialueen haitat

Varasto- ja parkkialueen alle jäävän metsikön kasvillisuus ja eläimistö menetettäisiin. Haittoja on tarkemmin vaikea arvioida koska muun muassa linnustoa ja lepakoita ei ole selvitetty.

5. Maisema ja metsän puusto

Alue on LUMOS-kartoituksenkin mukaan maisemallisesti merkittävä, koska se sijaitsee asutuksen keskellä. Alueelle jäävän lähimetsän muuttaminen varasto- ja parkkialueeksi muuttaa sen maisemakuvaa oleellisesti. Kuten kaupunki tunnustaa, se vaarantaisi myös alueelle jäävän varttuneen kuusimetsän säilymisen.

6. LUMOS-luontokohteen käytön muutos

Alue on Hämeen ympäristökeskuksen LUMOS-kartoituksessa merkitty lähiluontokohteeksi, jossa kasvaa mm. pihlajaa, harmaaleppää, vadelmaa ja lehtokuusamaa.  LUMOS-kartoituksen merkitys on oleellinen, koska se antaa kaavoittajille tietopohjan, mitkä alueet ovat tärkeitä.

7. Kestävä kehitys

Kuntalain 1 § kehottaa suoraan kuntia edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Kestävään kehitykseen kuuluu myös monimuotoisuuden suojelu. Luonnonsuojelulain 6 § mukaan ”Kunnan tulee edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan”.

Rakentaminen kaupungin tärkeimmille luontoalueille on kaupunkisuunnittelutapana hylättävä, koska se ei huomioi edellä mainittuja periaatteita. Kaavamuutos on vastoin kestävän kehityksen päämääriä, joiden edistämiseksi kaupungissa on tehty työtä. Varasto ja paikoitusalue lisäisivät
entisestään liikennettä. Paikoitusongelma ei liene niin suuri tai ainakaan kyllin painava syy, että puistomaata pitäisi rakentaa tyhjiksi parkkiruuduiksi.

Kuntien ympäristöbarometri on kaupunkisuunnittelijoiden työkalu eikä ole sitova, mutta se antaa kunnille yleistä ohjeistusta. Kuntien tulisi luonnon monimuotoisuuden kannalta välttää alueiden pirstomista sekä turvata puisto- ja viheralueiden riittävyys.

8. Varastoalueiden sijoittelu

Kaavamuutoksessa tällaisten alueiden muuttamisessa muuhun käyttötarkoitukseen pitäisi olla erityisen painavat yleishyödylliset syyt, joita ei tässä tapauksessa ole. Riihimäellä ei ole pulaa kaupan neliöistä, kun aseman seudulle on valmistumassa Atomi-kauppakortteli, matkakeskus ja moottoritien varteen lisää myymälätiloja.

9. Riittävät selvitykset

Kaavamuutoksen MRL 9 § tarkoittamia vaikutuksia luontoon ja maisemaan ei ole kaavaselostuksessa riittävästi arvioitu. Riihimäen kaupungin luontoselvitykset ovat puutteellisia. Alueelta ei ole esimerkiksi lepakko- ja linnustokartoitusta.

Lisäksi selvityksestä puuttuvat esimerkiksi  tiedot, miten paljon lähiseudun päiväkodit ja koulut käyttävät kyseistä puistoaluetta. Luonnonsuojeluyhdistykselle puisto on lähin lasten luontokerhon lähiluontokohde, jossa seurataan luonnon ilmiöitä eri vuodenaikoina. Luontokerho kokoontuu Mäkikuja 15 kerhotalossa, josta on vain noin 200 metrin matka kyseiselle puistoalueelle, joka jatkuu tien toiselle puolelle mäkeen.

10. Muotovirhe

Asemakaavan muutoksen perusteluista puuttuvat asemakaava-arkkitehdin perustelut. Asemakaava-arkkitehti on päävastuullinen kaavasuunnittelija, joten hänen perustelunsa kaavaratkaisuun olisi pitänyt ilmetä valtuutetuille annetuissa asiatiedoissa.

Valtuutetuille asian valmistelijoiden tulee toimittaa kaikki asiaan liittyvät käsittelyvaiheet tiedoksi päätöksentekoa varten. On demokratian vastaista, että valtuutettujen pitäisi hankkia itse aiemmat päätökset kaupungin kotisivuilta, kaupunginkansliasta tai lehtien palstoilta. (viittaus kaupungin antamaan selvitykseen toisessa valituksessa). Päätöksenteon valmistelussa on näin ollen tapahtunut virhe.

YHTEENVETO

Yhdistys pitää edelleen päätöstä sekä lain vastaisen, että virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja vaatii päätöksen kumoamista.

Riihimäellä 12. elokuuta 2007

ALLEKIRJOITUKSET

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys

Tarja Heikkonen                           Petri Mäkelä

puheenjohtaja                               sihteeri

Subscribe / Share

Article by Luonnonsuojeluyhdistys

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys

Comments are closed

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan piiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. >>Jäsenkirjeet >>Toimintasuunnitelma 2016 >>Säännöt

Arkisto